I. Wstęp.

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa ogólne warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod domeną aktywnie-razem.pl (dalej: "Serwis internetowy").
Każdy użytkownik Serwisu jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

II. Definicje.

Konto użytkownika - przestrzeń serwisu, dostępna dla Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie.
Użytkownik - osoba fizyczna, która akceptując Regulamin Serwisu, dokonała rejestracji i otrzymała dostęp do usług udostępnionych przez Serwis.
Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

III. Korzystanie z Serwisu internetowego.

1. Korzystanie z Serwisu internetowego musi odbywać się zgodnie z Regulaminem.
2. Do założenia konta (rejestracji) w Serwisie należy posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
3. Zakazane są działania mogące spowodować utrudnienia w działaniu Serwisu. Sprawcy tego typu działań zostaną ukarani, nawet usunięciem lub zablokowaniem Konta. Działania te mogą także być niezgodne z przepisami polskiego prawa.
4. Zakazane jest rozpowszechnianie materiałów multimedialnych lub oprogramowania bez zgody od właściciela praw autorskich tego materiału multimedialnego lub oprogramowania.
5. Zakazane jest zamieszczanie treści wulgarnych, obraźliwych, nieprawidziwych, niezgodnych z polskim prawem.
6. Zakazane jest w Serwisie umieszczanie treści uznawanych jako spam, wysyłanie i zamieszczanie reklam innych usług (z wyłączeniem Właściciela).
7. Zamieszczając w Serwisie materiał multimedialny (utwór muzyczny, zdjęcie, film), Użytkownik, który go zamieszcza, musi posiadać do niego prawa autorskie lub zgodę na rozpowszechnianie od autora praw autorskich tego materiału multimedialnego. Użytkownik, który dodał taki materiał bezprawnie, bierze na siebie pełną odpowiedzialność, także prawną.
8. Zamieszczając w Serwisie materiał multimedialny (utwór muzyczny, zdjęcie, film), Użytkownik, który go zamieszcza, musi posiadać zgodę od osób, które zostały utrwalone na takim materiale, jeśli takie osoby znajdują się na zamieszczanym materiale multimedialnym. Użytkownik, który dodał taki materiał, bierze na siebie pełną odpowiedzialność, także prawną.
9. Zamieszczając w Serwisie materiał multimedialny (utwór muzyczny, zdjęcie, film), Użytkownik wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie i publiczne rozpowszechnianie z Serwisu, także do zewnętrznych serwisów internetowych. Użytkownik, który dodał taki materiał, bierze za niego pełną odpowiedzialność, także prawną.
10. Treści oraz materiały multimedialne (utwóry muzyczne, zdjęcia, filmy), które są niezgodne z Regulaminem lub polskim prawem, zostaną usunięte z Serwisu, a Użytkownik może zostać ukarany blokadą Konta.
11. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia, zablokowania lub modyfikowania Konta Użytkownika, a także do dodawania kolejnych funkcjonalności w Serwisie.
12. Zakazane jest wykorzystywanie treści dostępnych, zamieszczonych w Serwisie, zasobów Serwisu, do usług konkurencyjnych dla Serwisu.
13. Aby otrzymać dostęp do Konta, należy dokonać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz wysłaniu go drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji.
14. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie mu reklam od partnerów, podmiotów współpracujących z Serwisem lub jego Właścicielem.

IV. Prawa autorskie.

1. Serwis jak i właściciel Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników treści.
2. Użytkownik zamieszczając treści, materiały multimedialne (utwory muzyczne, zdjęcia, filmy) oraz oprogramowanie lub odnośniki do nich, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do nich lub zgodę na ich rozpowszechnianie od właścicieli praw autorskich tych treści, jak i również udziela zgody na rozpowszechnianie i udostępnianie publiczne tych materiałów z Serwisu lub przez ten Serwis, a także bierze pełną odpowiedzialność za te materiały, również prawną.
3. Widząc materiał łamiący Regulamin, powinien on zostać zgłoszony do administracji Serwisu poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres podany w zakładce "Kontakt".

V. Usunięcie/zablokowanie Konta.

1. Konto użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte, jeśli nie będzie przestrzegany Regulamin Serwisu przez Użytkownika tego Konta.
2. Użytkownik, którego konto zostanie zablokowane bądź usunięte, zgadza się z tym, że dane i materiały zgromadzone przez niego, przez jego Konto, nie będą dla niego dostępne bez ograniczenia czasowego w przypadku usunięcia Konta lub trwałej blokady konta, bądź przez czas na jaki Konto zostało zablokowane.
3. Usunięcie lub blokada Konta nie oznacza automatycznego usunięcia danych zgromadzonych przez Użytkownika tego Konta.

VI. Dane osobowe.

1. Akceptując Regulamin Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności zawartą w zakładce "Polityka prywatności".
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

VII. Odpowiedzialność.

1. Serwis i jego właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę zgromadzonych danych, treści na Kontach Użytkowników.
2. Serwis i jego właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu lub czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
3. Serwis i jego właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za treści, materiały multimedialne (utwory muzyczne, zdjęcia, filmy) i oprogramowanie zamieszczone przez Użytkowników Serwisu. Odpowiedzialność tą, także prawną, ponoszą Użytkownicy, którzy zamieścili te treści i materiały multimedialne oraz oprogramowanie.
4. Serwis i jego wlaściciel nie ponoszą odpowiedzialności za relacje, spory oraz szkody między Użytkownikami, spowodowane przez Użytkowników Serwisu.

VIII. Reklamacje.

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu moga być reklamowane przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w zakładce "Kontakt".
2. Właściciel serwisu nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z którego zgłoszenie reklamacji otrzymano.

IX. Rozwiązanie umowy.

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
2. Serwis wypowiada umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika przez Właściciela lub wyznaczone przez niego osoby.
3. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej Serwisu, zawarty w zakładce "Kontakt", stosownego oświadczenia woli, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.

X. Przepisy przejściowe i końcowe.

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
3. O zmianach w Regulaminie, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.